Mega Drop Down Menu
 
Početna stranica - NatjeÄŤaji - Grad Vukovar - JAVNI POZIV - Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2015. godinu -

Temeljem „Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za 2015. godinu" ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj: 6/15) i članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje sljedeći:JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2015. godinu1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz „Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za 2015. godinu" (u daljnjem tekstu: Program), kojim se provode mjere s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti, jačanja konkurentnosti poduzetnika, poboljšanja uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, povećanja razine znanja i vještina i povećanja zapošljavanja (u daljnjem tekstu: Javni poziv).
U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere iz Programa:

1. Pokreni vlastiti posao (mjera 1.1.)
2. Potpore za razvoj postojećih poduzetnika (mjera 1.2.)
3. Očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i drugih obrtničkih djelatnosti (mjera 1.3.)
4. Promidžba poduzetništva i obrtništva (mjera 1.4.)
5. Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete (mjera 2.1.)
6. Poticanje povezivanja i umrežavanja gospodarskih subjekata u klastere (mjera 2.2.)
7. Subvencioniranje uvođenja novih i poboljšanih tehnologija (mjera 2.3.)
8. Sufinanciranje razvoja inovativnog proizvoda ili usluga (mjera 2.4.)
9. Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija u elektronskom poslovanju (mjera 2.5.)
10. Jačanje konkurentnosti u proizvodnji (mjera 2.6.)
11. Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite (mjera 3.1.)
12. Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika (mjera 4.2.)
13. Potpore za otvaranje novih radnih mjesta, novo zapošljavanje (mjera 5.1.)
14. Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih osoba (mjera 5.2.)
15. Potpore za novo zapošljavanje (mjera 5.3.)

Bespovratne potpore po Javnom pozivu koje predstavljaju potporu male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. g. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske Unije L 352/1).

2. KORISNICI SREDSTAVA


Korisnici sredstava su:
• subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, (mikro, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, ustanove, obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja), a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Vukovara,


3. UVJETI DODJELE BESPOVRATNIH POTPORA

Bespovratne potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova nastalih u 2015. godini. Potpore male vrijednosti po mjerama iz ovog Javnog poziva neće se odobravati za nabavu vozila i nabavu rabljene opreme. Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) poduzetnicima koji su u sustavu PDV-a nije prihvatljiv trošak.
Gospodarski subjekt može koristiti više potpora iz ovog Javnog poziva istovremeno, ali uz uvjet da se potpore ne koriste za istu namjenu. Ukoliko korisnik istovremeno koristi Mjeru 2. u kombinaciji s Mjerama 13., 14. ili 15. , ne može ostvarivati potporu za istu osobu na temelju čijeg je zapošljavanja ostvario potporu iz Mjere 2.

Svaka Mjera može se koristiti samo jednom, izuzev Mjera 13., 14 i 15. koje se mogu koristiti za svaku novozaposlenu osobu.

Ukoliko je gospodarski subjekt već koristio potporu za učinjene troškove za koju traži potporu (neovisno od kojeg tijela), ne može koristiti potporu za istu namjenu po ovom Javnom pozivu.

Bespovratne potpore se ne dodjeljuju sljedećim gospodarskim subjektima:

• nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
• koji imaju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
• koji imaju dospjeli dug prema Gradu Vukovaru,

Ukoliko korisnik potpore odjavi poslovanje prije isteka jedne godine od dodjele ove potpore, ili nije imao poslovne aktivnosti za osnovnu djelatnost za koju je registriran, dužan je Gradu Vukovaru izvršiti povrat uplaćenih sredstava uvećanih za zakonske kamate. Korisnici potpore iz Mjera 13., 14. i 15. dužni su izvršiti povrat ukupno uplaćenih sredstava potpore uvećanih za zakonske kamate, ukoliko raskinu ugovor o radu s novozaposlenim radnikom bez njegove krivnje. U slučaju raskida ugovora od strane poslodavca zbog krivnje radnika ili od strane radnika bez krivnje poslodavca, poslodavac je dužan u roku 30 dana od dana raskida ugovora zaposliti novu nezaposlenu osobu na upražnjeno radno mjesto, uz obvezu zadržavanja uposlenika u radnom odnosu do kraja ugovorenog razdoblja definiranog ugovorom između korisnika potpore i Grada Vukovara. Ukoliko radnik ili poslodavac raskinu ugovor o radu za vrijeme prvih 12 mjeseci, poslodavac može nastaviti primati potporu za novozaposlenu osobu do iskorištenja 12 mjesečnih potpora. U slučaju da korisnik potpore ne zaposli novu osobu na upražnjeno radno mjesto, dužan je izvršiti povrat ukupno uplaćenih sredstava potpore uvećanih za zakonske kamate.

Bespovratne potpore dodjeljuju se prema uvjetima određenim za provedbu određene mjere kako slijedi:

Mjera 1. „Pokreni vlastiti posao"

Korisnici: Novoosnovani obrti i j.d.o.o. u 2015. godini sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Vukovara.

Namjena:
- pokriće dijela troškova otvaranja obrta ili osnivanja j.d.o.o. (administrativni troškovi),
- nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme, alata, inventara,
- opremanje i uređenje poslovnog prostora,
- nabava softvera ili hardvera,
- polaganje stručnih i strukovnih ispita i dr.

Visina potpore - u iznosu do 10.000,00 kn

Mjera 2. "Potpore za razvoj postojećih poduzetnika"

Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Vukovara, koji su prije podnošenja zahtjeva za potporu zaposlili jednu novozaposlenu osobu s područja grada Vukovara, odnosno imaju povećanje zaposlenosti s obzirom na dan 31.12.2014., s obvezom zadržavanja povećane zaposlenosti godinu dana od dana dodjele ove potpore.

Namjena:
• uređenje i opremanje poslovnog prostora,
• nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme, alata, inventara,
• nabava softvera ili hardvera.

Visina potpore do 50% troškova, a najviše do 30.000,00 kuna.

Mjera 3. „Očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i drugih obrtničkih djelatnosti"

Korisnici: Subjekti malog gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Vukovara koji obavljaju tradicijske, deficitarne i druge obrtničke djelatnosti:
-
Namjena:
• sufinanciranje troškova početne proizvodnje,
• poboljšanje uvjeta rada radionice,
• izlaganje na specijaliziranim sajmovima,
• izrada promidžbenog materijala.

Visina potpore: do 10.000,00 kuna.

Mjera 4. „Promidžba poduzetništva i obrtništva"

Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Vukovara.

Namjena:
• sufinanciranje sudjelovanja na sajmovima, izložbama, manifestacijama i dr.,
• sufinanciranje izrade promotivnih materijala.

Visina potpore do 50% troškova, a maksimalno 5.000,00 kn.

Mjera 5. "Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete"

Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Vukovara.

Namjena: Subvencija za troškove uvođenja i implementacije sustava kvalitete i to za:

• konzultantske usluge ili edukaciju kod uvođenja sustava i standarda kvalitete,
• certificiranje sustava,
• certificiranje proizvoda - dokaz o sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama,
• troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, ISO, HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog podrijetla.

Visina subvencije do 50% troškova, a najviše 10.000,00 kuna.

Mjera 6. „Poticanje povezivanja i umrežavanja gospodarskih subjekata u klastere"

Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Vukovara.
Udruge osnovane kao pravne osobe čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Vukovara.

Namjena: Subvencija troškova vezanih uz izradu:

• studije opravdanosti osnivanja klastera,
• plana i programa rada klastera, investicijskog projekta i tehničko-tehnološkog elaborata,
• svi troškovi vezani za stručno usavršavanje, konzultantske usluge za primjenu novih znanja, troškovi istraživanja tržišta, kreiranja brenda, dizajniranja proizvoda, izrada web stranica i izrada promidžbenog materijala.

Visina subvencije do 50% troškova, a najviše do 20.000,00 kuna.

Mjera 7. „Subvencioniranje uvođenja novih i poboljšanih tehnologija"

Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Vukovara, koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti registrirani za obavljanje djelatnosti: prerađivačka industrija područje C, koji razvijaju i uvode nove tehnologije ili unaprjeđuju postojeće tehnologije i tehnološke postupke, razvijaju i proizvode više dodane vrijednosti.

Namjena:
Subvencija nabave i ugradnje novih strojeva i opreme (strojevi i oprema za proizvodnju, obradu i doradu, oprema, mjerni instrumenti, specijalni alati te oprema i instrumenti u istraživačkim aktivnostima).

Visina subvencije do 50% troškova, a najviše do 30.000,00 kuna.

Mjera 8. „Sufinanciranje razvoja inovativnog proizvoda ili usluga"

Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Vukovara.

Namjena:
Subvencija se dodjeljuje za troškove razvoja ideje, izrade prototipa, izrade plana komercijalizacije inovacije ili savjetodavne usluge pri izradi plana komercijalizacije inovacije, testne primjene te troškove podnošenja prijave za zaštitu intelektualnog vlasništva kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske.

Visina potpore - u iznosu do 10.000,00 kuna.

Mjera 9. „Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija u elektronskom poslovanju"

Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Vukovara.

Namjena:
Subvencija troškova vezanih za uvođenje sustava i aplikacija u elektronskom poslovanju (marketing informacijski sustav, Business intelligence sustavi za podršku pri odlučivanju i upravljanju, poslovni softveri, dizajn i izrada mrežnih stranica te sve vrste web aplikacija), a koji dovode do povećanja efikasnosti u poslovanju.

Visina potpore: u visini do 50% troškova, a najviše do 5.000,00 kuna.

Mjera 10. „Jačanje konkurentnosti u proizvodnji"

Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju uposleno minimalno 10 radnika, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Vukovara te koji prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti imaju registriranu proizvodnu djelatnost (područje C, definirano u NN 58/07)

Namjena: Potpore se odobravaju za namjenu sufinanciranja:
• ulaganja u nove strojeve, opremu i tehnologiju
• sudjelovanja na domaćim i inozemnim sajmovima (trošak izložbenog prostora, promidžbenih materijala, smještaja i prijevoza sudionika)
• ulaganja u razvoj proizvoda
• ulaganja u standarde kvalitete

Visina potpore do 50% troškova, a najviše 300.000,00 kn.

Mjera 11. „Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite"

Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Vukovara, koji su korisnici poduzetničkih kredita HBOR-a i poslovnih banaka, odobrenih nakon objave ovog Javnog poziva i čije ulaganje je na području Grada Vukovara.

Namjena: Subvencija kamata na poduzetničke kredite iz Programa HBOR-a i poslovnih banaka:
• subvencija kamata do 4% za poduzetnike početnike,
• subvencija kamata do 2% za ostale subjekte malog gospodarstva.

Najmanji iznos kredita za koji se subvencionira kamata je 50.000,00 kuna, a najveći do 800.000,00 kuna.

Mjera 12. „Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja
zaposlenika"

Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Vukovara.

Namjena: Subvencija za troškove obrazovanja i usavršavanja zaposlenika subjekata malog gospodarstva kroz formalne oblike obrazovanja te stručnog osposobljavanja za rad.

Visina potpore: 50% troškova, a najviše do 5.000,00 kuna.

Mjera 13. „Potpore za otvaranje novih radnih mjesta, novo zapošljavanje"

Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Vukovara, koji su prije podnošenja zahtjeva zaposlili osobu s višom ili visokom stručnom spremom, koja ima prebivalište na području Grada Vukovara i vodi se na evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje minimalno 30 dana , uz uvjet da na dan podnošenja zahtjeva korisnik potpore ima povećanje zaposlenosti s obzirom na dan 31.12.2014. Poslodavac ostvaruje pravo na potporu za svako povećanje zaposlenosti u odnosu na dan 31.12.2014. godine, ukoliko novozaposlene osobe ispunjavaju gore navedene uvjete.

Visina potpore:
• 12 mjesečnih poticaja u visini od 50% bruto plaće, a najviše do 3.500,00 kuna mjesečno, uz obvezu poslodavca zadržavanja uposlenika u radnom odnosu još najmanje 12 mjeseci nakon sufinanciranog razdoblja.

Mjera 14. „Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih osoba"

Korisnici: Subjekti malog gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Vukovara koji su prije podnošenja zahtjeva zaposlili osobu s invalidetom koja ima prebivalište na području Grada Vukovara i vodi se na evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje minimalno 30 dana, uz uvjet da na dan podnošenja zahtjeva korisnik potpore ima povećanje zaposlenosti s obzirom na dan 31.12.2014. Poslodavac ostvaruje pravo na potporu za svako povećanje zaposlenosti u odnosu na dan 31.12.2014. godine, ukoliko novozaposlene osobe ispunjavaju gore navedene uvjete.

Visina potpore:
• 12 mjesečnih poticaja u visini do 60% bruto plaće, a najviše do 4.000,00 kuna mjesečno, uz obvezu poslodavca zadržavanja uposlenika u radnom odnosu još najmanje 12 mjeseci nakon sufinanciranog razdoblja.

Mjera 15. „Potpore za novo zapošljavanje"

Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Vukovara, koji zaposle osobu koja ima prebivalište na području grada Vukovara i vodi se na evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje minimalno 30 dana, uz uvjet da na dan podnošenja zahtjeva korisnik potpore ima povećanje zaposlenosti s obzirom na dan 31.12.2014. Poslodavac ostvaruje pravo na potporu za svako povećanje zaposlenosti u odnosu na dan 31.12.2014. godine, ukoliko novozaposlene osobe ispunjavaju gore navedene uvjete.

Visina potpore: Za svaku novozaposlenu osobu koja ima prebivalište na području grada Vukovara, odnosno:
- za svakog hrvatskog branitelja i dijete poginulog hrvatskog branitelja, 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno.
- za svaku novozaposlenu osobu u prizvodnim djelatnostima (NKD 2007. klasifikacija C), 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 800,00 kn mjesečno.
- za svaku novozaposlenu osobu u uslužnim djelatnostima, 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 500,00 kn mjesečno
uz obvezu zadržavanja uposlenika u radnom odnosu još najmanje 12 mjeseci nakon sufinanciranog razdoblja.

4. ODABIR KORISNIKA

Zahtjevi za dodjelu bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu razmatraju se prema vremenu zaprimanja te se tim redoslijedom odobravaju do iskorištenja osiguranih proračunskih sredstava, a nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi propisani uvjeti i da je priložena sva potrebna dokumentacija.
Postupak odabira korisnika potpora provest će Povjerenstvo za dodjelu potpora koje imenuje gradonačelnik Grada Vukovara. Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva, donosi konačnu Odluku o odabiru korisnika bespovratne potpore, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

5. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA

Rezultati ovog Javnog poziva biti će objavljeni na internetskoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o odabiru.
Svi poduzetnici koji podnesu zahtjev na Javni poziv biti će pisano obaviješteni o rezultatima njihovog zahtjeva.

6. POTPISIVANJE UGOVORA

Podnositelji zahtjeva kojima se odobre bespovratne potpore, sklopit će s Gradom Vukovarom Ugovor o dodjeli bespovratne potpore kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika bespovratne potpore i Grada Vukovara (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, način i dinamika izvješćivanja, instrumenti osiguranja povrata dodijeljene potpore, obveza vraćanja neutrošenih sredstava i drugo).

7. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA I POTREBNI DOKAZI

Obrasci Zahtjeva za dodjelu potpore za svaku pojedinu mjeru, sastavni su dio ovog Javnog poziva i na istima je propisana potrebna obvezna dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu.

Obrasci zahtjeva za dodjelu potpore i Javni poziv mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Grada Vukovara ili na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr, te se dostavljaju na adresu:
Grad Vukovar
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 VUKOVAR,
uz naznaku: „Potpore za razvoj poduzetništva Grada Vukovara u 2015. godini"

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 032/456-573 ili 032/456-576.
Zahtjevi se podnose do utroška proračunskih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2015.g.

DOKUMENTACIJA:

 • OBRAZAC 1- Pokreni vlastiti posao
 • OBRAZAC 2- Potpore za razvoj postojecih poduzetnika
 • OBRAZAC 3- Ocuvanje i razvoj tradicijskih deficitarnih obrtnickih djelatnosti
 • OBRAZAC 4- Promidzba poduzetnistva i obrtnistva
 • OBRAZAC 5- Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete
 • OBRAZAC 6- Poticanje povezivanja i umrezavanja gospodarskih subjekata u klastere
 • OBRAZAC 7- Subvencioniranje uvodjenja novih i poboljsanih tehnologija
 • OBRAZAC 8- Sufinanciranje razvoja inovativnog proizvoda ili usluga
 • OBRAZAC 9- Subvencioniranje uvodjenja sustava i aplikacija u elektronskom poslovanju
 • OBRAZAC 10- Jacanje konkurentnosti u proizvodnji
 • OBRAZAC 11- Subvencioniranje kamata na poduzetnicke kredite
 • OBRAZAC 12- Subvencioniranje troskova obrazovanja strucnog osposobljavanja i usavrsavanja zaposlenika
 • OBRAZAC 13- Potpore za otvaranje novih radnih mjesta novo zaposljavanje
 • OBRAZAC_14_Potpore_za_zaposljavanje_teze_zaposljivih_osoba.doc
 • OBRAZAC_15_Potpore_za_novo_zaposljavanje.doc
 • Izjava_o_koristenim_potporama_male_vrijednosti_1.doc
 • Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
  Pristup informacijama
  01.Izvdojeni dokumenti

  Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

  Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

   
  02. Newsletter

  Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


   
  03. Brzi kontakt

  VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

  tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

   
  04. Važni linkovi
   
   
   
   
  Agencija

  Opći podaci

  Usluge agencije

  Lokalni jamstveni fond

  Projekti agencije

  Financijska izvješća

  Javna nabava

  Donacije VURE

  Kontakt

  Press

  Zapošljavanje
  Natječaji

  Europska unija

  Ministarstva

  Državni fondovi

  Zavodi i institucije

  Grad Vukovar

  Vukovarsko - srijemska županija

  FORGV

  Međunarodni fondovi i zaklade

  Javna nabava po SAFU
  Strategije i planovi

  Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

  PPUG grada Vukovara

  GUP grada Vukovara

  PUR grada Vukovara

  Razvojna strategija VSŽ

  Nacionalni strateški okvir
  Zakonski okvir

  Potpore

  Javna nabava

  Oporezivanje

  PPDS i obnova Vukovara
  EU fondovi i programi

  Što donosi članstvo u EU

  Cjeloživotno učenje

  Programi zajednice

  IPA + operativni programi
  Poduzetnički kutak

  Indikativni godišnji planovi objave natječaja

  Mjere aktivne politike zapošljavanja

  Mini vodiči za poduzetnike

  Poduzetničke potpore

  Hrvatska udruga poslodavaca

  Hrvatska obrtnička komora

  Hrvatska gospodarska komora
  Ulaganje u Vukovar

  Zakon o ulaganju

  Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

  Povlastice uplaćenih doprinosa

  Povlastice od strane grada

  VURA
  Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

  Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
  Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.