Mega Drop Down Menu
 
Početna stranica - - PRISTUP INFORMACIJAMA -

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.


Službenik za informiranje

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Društva Razvojna agencija Vukovar d.o.o. na sljedeće moguće načine:

1. putem telefona na broj: +385 (0)32 638 775;
2. putem faksa na broj: +385 (0)32 441 014;
3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: dunja.dzanak@vura.hr
4. na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
5. poštom na adresu: Kudeljarska 10 (privremeno: dr. Franje Tuđmana 18), 32000 Vukovar, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
6. osobno na adresu: Kudeljarska 10 (privremeno: dr. Franje Tuđmana 18), 32000 Vukovar, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.


Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Službenik za informiranje:

Dunja Džanak
Razvojna agencija Vukovar d.o.o., Kudeljarska 10 (privremeno: dr. Franje Tuđmana 18), 32000 Vukovar
Tel.: +385 (0)32 638 775
Fax.: +385 (0)32 441 014
E-mail službenika za informiranje: dunja.dzanak@vura.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.


Naknada za pristup informacijama

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14) određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Razvojna agencija Vukovar d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

- Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13)
- Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
- Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
- Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
- Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
- Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)
- Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14)
- Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14)
- Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14)
- Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10)

Propisi EU

- Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
- Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Interni akti

- Odluka o imenovanju službenika za informiranje
- Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
- Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova
- Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
- Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
- Zahtjev za pristup informacijama
- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 • Obrazac_4_Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija.doc


 • Obrazac_3_Zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije.doc


 • Obrazac_2_Zahtjev_za_pristup_informacijama.doc
 • Trajni javni poziv - poduzetnički inkubator
  Pristup informacijama
  01.Izvdojeni dokumenti

  Mjere_Grada_Vukovara_2018..pdf

  Potpore_za_poljoprivredu_2017..pdf

   
  02. Newsletter

  Želite primati novosti o natječajima, radu agencije i ostalim novostima? Prijavite se u naš redoviti newsletter.


   
  03. Brzi kontakt

  VURA - Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

  tel. 032 44 10 04 | mail. vura@vura.hr

   
  04. Važni linkovi
   
   
   
   
  Agencija

  Opći podaci

  Usluge agencije

  Lokalni jamstveni fond

  Projekti agencije

  Financijska izvješća

  Javna nabava

  Donacije VURE

  Kontakt

  Press

  Zapošljavanje
  Natječaji

  Europska unija

  Ministarstva

  Državni fondovi

  Zavodi i institucije

  Grad Vukovar

  Vukovarsko - srijemska županija

  FORGV

  Međunarodni fondovi i zaklade

  Javna nabava po SAFU
  Strategije i planovi

  Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020.g.

  PPUG grada Vukovara

  GUP grada Vukovara

  PUR grada Vukovara

  Razvojna strategija VSŽ

  Nacionalni strateški okvir
  Zakonski okvir

  Potpore

  Javna nabava

  Oporezivanje

  PPDS i obnova Vukovara
  EU fondovi i programi

  Što donosi članstvo u EU

  Cjeloživotno učenje

  Programi zajednice

  IPA + operativni programi
  Poduzetnički kutak

  Indikativni godišnji planovi objave natječaja

  Mjere aktivne politike zapošljavanja

  Mini vodiči za poduzetnike

  Poduzetničke potpore

  Hrvatska udruga poslodavaca

  Hrvatska obrtnička komora

  Hrvatska gospodarska komora
  Ulaganje u Vukovar

  Zakon o ulaganju

  Vodič za ulagače / Investors guide / Leitfaden für Investoren / Guida per gli investitori

  Povlastice uplaćenih doprinosa

  Povlastice od strane grada

  VURA
  Kudeljarska 10, 32000 Vukovar

  Razvojna agencija Vukovar d.o.o. © 2013
  Sva prava pridržana; zabranjena je daljnja reprodukcija materijala bez pismene suglasnosti autora.