POLITIKA PRIVATNOSTI

KORIŠTENJE KOLAČIĆA

1. SVRHA I PRAVNI TEMELJ ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
Ova Politika pokazuje kako i na koji način vodimo računa o privatnosti naših korisnika i o načinima prikupljanja i obrade osobnih podataka.
Ova Politika odnosi se na web stranice u našem vlasništvu www.vura.hr, ali i na sve ostale poslovne aktivnosti i procese u kojima dolazimo u kontakt s vašim osobnim podacima.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime i prezime, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više atributa svojstvenih za fizički, genetski, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet toga pojedinca.
Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada za to postoji potreba, bilo radi ispunjavanja zakonskih ili legitimnih interesa, ili putem privole, kada nam svojom voljom dajete takve podatke.

Podatke dobivene o vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:
– radi ispunjavanja zakonskih obveza u vezi s obavljanjem posla
– radi uspostave primarnog kanala komunikacije s vama ili
– radi povremenog slanja e-poruka (koje se tiču povremenog primanja vijesti (ako to želite), ažuriranja, informacija o uslugama, itd.).

2. KORIŠTENJE KOLAČIĆA
Kolačići su malene datoteke koje internetska stranica stvara kad je posjetite te ih sprema na vaše računalo. U kolačićima su spremljene postavke za internetsku stranicu, veličinu slova, jezik, itd.

Naša internetska stranica koristi sljedeće kolačiće:
1. Privremene kolačiće
Privremeni kolačić se stvara kada otvorite našu naslovnu stranicu. Privremeni kolačić koristi se za pohranu informacija poput odabira jezika, kartice na kojoj se nalazite, veličine slova, itd. Privremeni kolačić briše se čim zatvorite karticu web preglednika.
2. Trajne kolačiće
Trajni kolačić omogućava da internetska stranica upamti vaše osobne postavke za dulje vremensko razdoblje (vaše postavke o kolačićima, veličinu slova, itd.). Trajni kolačić se sprema na određeno vrijeme. Po isteku određenog vremena trajni kolačić se briše i morate ponoviti određene korake (ponovna potvrda o korištenju kolačića, ponovno podešavanje veličine slova, itd.).

Isključivanje kolačića
Postavke za kolačiće možete pratiti i izmijeniti u vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića odaberite web preglednik koji koristite:
Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hr&p=cpn_cookies )
Firefox (https://support.mozilla.org/hr/kb/Uklju%C4%8Divanje%20i%20isklju%C4%8Divanje%20kola%C4%8Di%C4%87a )
Internet Explorer i Edge (https://support.microsoft.com/hr-hr/windows/upravljanje-kola%C4%8Di%C4%87ima-i-njihovo-brisanje-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d )
Opera (upute na engleskom jeziku, https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ )
Safari (upute na engleskom jeziku, https://www.apple.com/safari/ )

3. AUTOMATSKO BILJEŽENJE INFORMACIJA
Naš poslužitelj koristi statistički softver, standardno obilježje svih web poslužitelja koji nije karakterističan samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućavaju nam da web stranice prilagodimo na način da budu što jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine web preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica i sl.).

U ovom slučaju ne bilježe se nikakvi osobni podaci.

4. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA
4.1. Pravo na pristup osobnim informacijama
Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

4.2.Pravo na ispravak osobnih podataka
Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.

Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

4.3. Pravo na brisanje
Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
– Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili
– povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu
– uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu
– osobni podaci nezakonito su obrađeni
– osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe voditelj obrade ili
– osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

4.4. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe
Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:
– radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja
– radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade
– u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade ili
– radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

4.5. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka
Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:
– osporavate njihovu točnost
– ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
– ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili
– ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

4.6. Pravo na prigovor
Ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

Ako podnesete zahtjev za ostvarivanje vaših prava obzirom na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka, udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog ne možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

5. DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatake. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. Vaši podaci prosljeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

6. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA
Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućuje učinkovita primjena načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.
Podaci su dostupni samo osobama kojima je to nužno za obavljanje posla, a svi naši radnici i partneri obvezali su se na povjerljivost podataka.

7. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

8. MALOLJETNICI
Osobe mlađe od 16 godina ne bi smjeli davati nikakve osobne podatke na stranicama bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Nikada nećemo svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih osoba, ili na bilo koji način podatke koristiti ili otkriti trećoj strani bez dozvole.

9. OBAVIJEST O POVREDI OSOBNIH PODATAKA
U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo e-mail porukom u roku 72 sata ovisno o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Obavijest o povredi nećemo Vam poslati u slučaju:
– ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti
– ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca ili
– ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

10. PRAVO NA PODNOŠENJE/ULAGANJE PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU
U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, Zagreb.

11. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI
U slučaju promjena naše Politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.

VURA d.o.o.

Razvojna agencija za promicanje razvoja

Dr. Franje Tuđmana 13. 32000 Vukovar

OIB:35723009241 / MB:2420970 

TEL: +385(32) 207 -102

EMAIL:vura@vura.hr