PRAVO NA
PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

UVJETI ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

ZAMJENIK SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

VURA d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 € (0,25 kuna)
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 € (0,50 kuna)
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 € (1,00 kuna)
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 € (1,60 kuna)
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 € (4,00 kuna)
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 € (6,00 kuna)
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 € (210 kuna) za 64 GB, 19,91 € (150 kuna) za 32 GB, 15,93 € (120 kuna) za 16 GB, 6,64 € (50 kuna) za 8 GB, 3,98 € (30 kuna) za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 € (0,80 kuna)
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 €  (1,00 kuna)

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. VURA d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Naknada za ponovnu uporabu informacija

VURA d.o.o. ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.

Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22), VURA d.o.o. može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
 2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
 3. tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,
 4. ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja. 

PRAVO NA PRISTUP
INFORMACIJAMA UREĐUJU

OPĆI PROPISI

EUROPSKI PROPISI

GODIŠNJA IZVJEŠĆA 

VURA d.o.o.

VURA – Razvojna agencija Vukovar d.o.o. za promicanje razvoja

Dr. Franje Tuđmana 13, 32000 Vukovar

OIB: 35723009241 / MB: 2420970 

TEL: +385(32) 638 -775

EMAIL: vura@vura.hr